Algemene Leveringsvoorwaarden

Counseling, Emotioneel Lichaamswerk, Methode Speyer, Therapie, Training & Energetisch Werk.

Graag heet ik je van harte welkom op mijn website en breng ik je hierbij op de hoogte van de volgende zaken, die van toepassing zijn op de dienstverlening binnen mijn praktijk.

Binnen de praktijk van Triade Therapy bestaat de dienstverlening uit het werken met de Methode Speyer (intensieve en kortdurende lichaamsgerichte therapie), Counseling, Emotioneel Lichaamswerk, Gesprekstherapie, Energetisch Werk, HSP, Meditaties, Mindfulness, en Therapeutische begeleiding.

De praktijk is aangesloten bij de Beroepsvereniging het Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaaltherapeuten en Agogen ( NVPA), het RBCZ (register van beroepsbeoefenaren complementaire zorg) en de S.C.A.G.(klachtrecht).

De praktijk staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 24485717.

AGB code is 90 008752

1e contact

In een 1e contact word je altijd op de hoogte gesteld van de methode van werken en de globale voorwaarden.

Je kunt een afspraak maken zonder een medische verwijzing.

Intake

In deze intake van ongeveer 3 uur, wordt samen met jou nagegaan wat de oorsprong van je probleem of problemen is. Voor de methode Speyer geldt dat die eventueel terug te voeren is naar de zogenaamde "programmeringsjaren" in de jeugd. Dit geldt niet voor de andere behandelingen.

Je wordt altijd ingelicht over de hoogte van de tarieven door middel van het overhandigen van een prijslijst en je krijgt een behandelingsoverneenkomst mee.

Je krijgt 3 dagen bedenktijd om te besluiten om al dan niet in therapie te komen. Na besluit om te starten met de therapie dien je de behandelingsoverneenkomst ingevuld en ondertekend te retourneren, of mee te nemen wanneer jij de 1e sessie hebt. De behandelingen dien je, tenzij anders overeengekomen, vooruit te betalen op de 1e afgesproken dag van de therapie. Je ontvangt achteraf altijd een betaalbewijs (nota).

Geplande therapieen voor de methode Speyer (2 weken) kunnen als volgt worden geannuleerd:

- Annuleringen korter dan 3 weken 100% betaling

- Annulering tussen 3 en 5 weken 50% betaling

- Annulering tussen 6 en 8 weken 25% betaling

- Annuleringen vanaf 8 weken en langer geen kosten

Losse consulten

Afspraken zoals de intake of Losse consulten worden vooraf betaald of ter plaatse contant afgerekend.

Blijf je in gebreke met je betaling dan zullen incassomaatregelen genomen worden.

Afspraken voor losse consulten of een intake kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 48 uur van te voren te annuleren.

Bij niet tijdig afmelden wordt het volledige bedrag van het consult bij je in rekening gebracht.

Betaling dient na elke sessie steeds contant of digitaal te geschieden, tenzij schriftelijk anders met jou is afgesproken.

Indien je in gebreke blijft om tijdig de factuur te betalen van een factuur, dan ben jij van rechtswege in verzuim.

Houdt er rekening mee dat je dan een rente verschuldigd bent van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval jij de wettelijke rente verschuldigd bent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien je in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van jouw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van jou. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel minimaal 40,-- en maximaal 6775,-- euro, exclusief 21% btw. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op jou worden verhaald. Jij bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Vergoeding

Voor een eventuele vergoeding via je ziektekostenverzekeraar dien je zelf goed de polisvoorwaarden door te lezen.

Je blijft immers altijd zelf verantwoordelijk om vooraf informatie bij je ziektekostenverzekeraar over al of niet vergoeden van de therapie in te winnen.

Bij vragen en eventuele declaratie hierover kun je terecht bij je verzekeringsmaatschappij.

Vervanging

Bij ziekte of afwezigheid van de geplande behandelaar/coach/trainer, word je tijdig geinformeerd over de vervanging dan wel een nieuwe planning van de dienstverlening.

Behandeldossier

Er wordt een dossier van je behandeling bijgehouden, waar te allen tijde vertrouwelijk mee wordt om gegaan. Er bestaat uiteraard recht op inzage in je dossier. In deze praktijk wordt niet gewerkt met een electronisch patientendossier. Aan het eind van de behandeling vindt er altijd een evaluatieplaats. De wettelijke bewaartermijn van een dossier is 15 jaar. Met ingang van 1 januari 2019 is in deze praktijk het volgende veranderd. Afgeronde therapieën of behandelingen daarvan worden de dossiers niet meer bewaard, je krijgt ofwel jouw eigen dossier overhandigd of jouw dossier wordt binnen 48 uur vernietigd. Je tekent hiervoor uiteraard wel een afstandsformulier. Dit formulier blijft 15 jaar bewaard.

Het is verder belangrijk om te weten dat:

• Het binnen de praktijk niet toegestaan is te roken.

• Het nuttigen van etenswaren niet toegestaan is in de behandelruimte.

• Het meenemen van kinderen en huisdieren naar de praktijk niet is toegestaan.

• Het uitschakelen van de mobiele telefoon is verplicht, tenzij anders is overeengekomen.